2011-03-12

ORIGEM DO KAINGANG

Topẽ mág vỹ ga han mữ, ti vỹ fa mré nén ữ kar han mữ, êg pi vég mữ ver ky tõpê vy kemữ sa    ữ han mãn mữ ser ti tỹ ga mỹ vina nĩm mãn jé kurã ữ kusã ki ag vỹ pãnónh tá vég mữ tỹ tỹ rãrir vej ja nĩ, kỹ rãrĩr ra vẽ.

Kanhru ti vỹ rãrir mur ki jun mữ ser hãra kame ti vỹ rãpur ja mur ja nĩ.
Kỹ kanhgág ag vỹ rẽgre ag tỹ nỹ tĩ kamẽ kar kanhru ag.
Kỹ kanhgág ag vỹ jun kỹ miso.
Vẽg mữ ag festa ki, hara ag pi nĩn jamré vãmẽn mữ, gĩr tug ag ja nĩ. Kỹ miso ag vỹ Kanhgág vĩ, ki kanhrãn mữ ser, ag jẽ kar ag tynh'tỹnh. Kãr ag venhgrén jẽ ser, ky tóg kiki mữr mu ser, miso ag venhgrén vê.

Nenhum comentário:

Postar um comentário